Poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Pro městský obvod Krásné Pole platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ostravy č.12/2010 o místním poplatku ze psů statutárního města Ostravy. Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Krásné Pole.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu trvalý pobyt nebo sídlo.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo ho lze stáhnout viz níže.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Ohlašovací povinnost

  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo viz níže - formuláře.

  Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

  Evidenční známky

  Správce poplatku vydá po zaplacení místního poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Ztrátu nebo odcizení  známky je nutno nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů - správce poplatku vydá novou známku.

  Odhlášení

  Odhlášení se provádí ústní nebo písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.). Při odhlášení se odevzdává evidenční známka pro psa.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Sazba poplatku

  Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

  a) Za psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč
  b) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 300,- Kč
  c) Za psa chovaného v bytovém domě 200,- Kč
  d) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 300,- Kč
  e) Za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti
  400,- Kč
  f) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 800,- Kč
  g)

  Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,vdovského
  nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
  anebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na to, kde je pes chován

  100,- Kč
  h) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. g) 200,- K

  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok nebo při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

  Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3 příslušného kalendářního roku.

  Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku
  č. 19-1646664329/0800, variabilní symbol ve tvaru 20018xxxxx

  (místo písmene x se od zadu doplní číslo popisné domu, zbývající volné místa se doplní nulou, např. dům s čp. 576, bude mít VS 2001800576).

  Osvobození od poplatku

  Od poplatku je osvobozen poplatník, kterým je:

  1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1,
  3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  28.08.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno