Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
   Jen občan České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně (vzor tiskopisu) použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaném poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu „Hlášení adresy pro doručování“.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj. Úřad městského obvodu Krásné Pole.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ohlašovně v místě trvalého pobytu (viz bod 8.) na základě písemné žádosti.

  Bc. Eliška Dudová
  Sociální pracovnice
  599426101
  601086895
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní doklad
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  hlášení adresy pro doručování

  Tiskopis „ Hlášení adresy pro doručování" lze získat na ohlašovně Úřadu městského obvodu Krásné Pole. ( Vzor formuláře ke stažení ze stránek MV ČR). Písemné hlášení je možno učinit rovněž volnou formou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu nebo prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

   

 18. Datum konce platnosti popisu