Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Poslední změna: Pondělí 24.06.2013 16:30 by ovanet

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen číslem popisným a orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP, což vyžaduje nějaký trvalý pobyt.

  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních právních předpisů na cizinecké policii. V  Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 16.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
  • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. 
  • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.
  • Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, také jeho zákonný zástupce (opatrovník). 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  2. Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.
  3. Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie úmrtního listu z matriky.

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku a potřebných dokladů.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  budova úřadu II. patro - ohlašovna

  Bc. Josef Šmída, tel.č. : 599 426 101, e-mail : jsmida@krasnepole.ostrava.cz

  úřední dny : pondělí a středa 8,00 - 11,30 a 12,30 - 17,00 hodin

   

  Bc. Josef Šmída
  pracovnik sociálního úseku
  599426101
  601086895
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část po předchozí změně trvalého pobytu, občan České republiky po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas České republiky, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, dokladem totožnosti občana mladšího 15 let je při přihlášení jeho rodný list, pokud není uveden v občanském průkazu rodiče, se kterým se přihlašuje.
  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí), nebo o oprávněnosti užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, atd.
  • pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let, způsobilou k právním úkonům, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby ztvrdila svým podpisem souhlas s přihlášením na přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.

  Dalšími tiskopisy jsou:

  • plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu,
  • souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu oprávněné osoby.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „ Přihlašovací lístek k trvalému pobytu “ lze získat u kterékoliv ohlašovny . Žádost o ohlášení změny místa trvalého pobytu musí být podána na uvedeném tiskopise. Žádost lze podat pouze na originálním tiskopise.

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení změny místa trvalého pobytu je provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu,
  požádat o vydání nového občanského průkazu

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

  ·        zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

  ·        zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

  ·        vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.06.2013

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava - Krásné Pole


Úřední hodiny »