Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 18 let,
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 18 let,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky a zároveň zaplatil správní poplatek.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně sdělit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan písemně sdělí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, že ukončuje trvalý pobyt na území ČR.

  Ve správním obvodu statutárního města Ostrava:

  • na ohlašovně úřadů městských obvodů:

  Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,

  • na ohlašovně obecních úřadů:

  Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za ukončení trvalého pobytu ve výši 100,- Kč.

  Stanovený poplatek je splatný před provedením úkonu.

  Správní poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři ohlašovny č. v 1. poschodí Úřadu  městského obvodu Krásné Pole.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky a zároveň byl zaplacen správní poplatek.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dnem ukončení trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

  Občan, který ukončil trvalý pobyt nemá povinnost mít občanský průkaz. Na žádost však lze občanovi vydat nový občanský průkaz bez trvalého pobytu.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Sdělení o ukončení trvalého pobytu může být zasláno ohlašovně dle místa trvalého pobytu také formou datové zprávy, která musí být občanem podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím datové schránky.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno