Kanalizace

8/10 2019

Kolaudace další části veřejné  kanalizace

DALŠÍ ČÁST VEŘEJNÉ KANALIZACE BYLA ZKOLAUDOVÁNA!

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako vodoprávní úřad vydal dne 14. prosince 2016 kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby vodního díla „Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2 – stoka KP“. Stavba je realizována na pozemcích parc.č. 2291/1, 2251/1, 2249, 2247/1 a 2252 v k.ú. Krásné Pole a obsahuje SO 01.2 Stoka KP (ŠP17-ŠP50) a SO 09 Stoka KPG.

Vlastníci stavebních pozemků a staveb v dotčené oblasti mají možnost připojit se na kanalizaci za účelem zabezpečení odvádění a zneškodňování odpadních vod a při napojení na kanalizaci, která je ukončena čistírnou odpadních vod, zamezit vypouštění odpadních vod přes septiky a netěsné žumpy což je v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Obecný stavební úřad ÚMOb Krásné Pole upozorňuje, že stavby lze umístit v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V případech kanalizačních přípojek včetně připojení stavby vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na kanalizaci stavby hlavní postačí v souladu s § 96 a § 103 stavebního zákona územní souhlas.

Žádost o územní souhlas se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Žadatel v žádosti uvede údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků (správců) dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Žadatel k žádosti připojí:

-          ve dvou vyhotoveních grafické přílohy uvedené v části B formuláře žádosti (jednoduchý technický popis; situaci na podkladě katastrální mapy se zákresem hranic pozemků, stávajících staveb, dopravní a technické infrastruktury, stavebního záměru a základním polohopisem; uložení potrubí – podélný profil; uložení potrubí – vzorový řez),

-          souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu (MMO – OOŽP),

-          souhlasné stanovisko vlastníka (správce) ke způsobu napojení na dotčenou veřejnou kanalizační stoku (OVaK, a.s.),

-          stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem (např. GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., CETIN, Ostravské komunikace, a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, OVANET, …),

-          souhlasy osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m.

Stavební úřad dále upozorňuje na možnost napojení především splaškových vod. Dešťové vody mají být likvidovány v souladu se zákonem o vodách a v souladu s odst. 5 písm. c) § 20 vyhlášky č. 501/2006 Sb.:

Na stavebním pozemku musí být vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

  1. 1.      přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,
  2. 2.      jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo
  3. 3.      není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.