Formuláře

Formuláře Životní situace
hlášení adresy pro doručování Ohlášení adresy pro doručování písemností
Hlášení změn - ukončení chovu psa Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Návrh na stanovení místní/přechodné úpravy dopravního značení Návrh na změnu dopravního značení na pozemní komunikaci
Odhlášení z místního poplatku ze psů Poplatek ze psů
Ohlášení odstranění Výstavba
Ohlášení stavby Výstavba
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Výstavba
Oznámení záměru Výstavba
Oznámení změny v užívání stavby Výstavba
Přihláška do evidence psů - čip Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Poplatek ze psů
Společné oznámení záměru Výstavba
vítání dětí - souhlas se zpracováním osobních údajů Vítání dětí
zábor veřejného prostranství Zábory veřejného prostranství
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Výstavba
Žádost o povolení připojení poz. komunikace k MK - zřízení křižovatky Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci - zřízení křižovatky
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k MK - zřízení sjezdu Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci - zřízení sjezdu
Žádost o povolení uzavírky MK a nařízení objížďky Uzavírka pozemní komunikace
Žádost o povolení zvláštního užívání MK Zvláštní užívání pozemní komunikace
žádost o pronájem hrobového místa Správa hřbitova
Žádost o stavební povolení Výstavba
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Výstavba
Žádost o vydání loveckého lístku Životní prostředí - vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Výstavba
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Výstavba
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Výstavba
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby Výstavba
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Výstavba
Žádost o vydání rybářského lístku Životní prostředí - vydání rybářského lístku
Žádost o vydání společného povolení Výstavba
žádost o změnu nájemce hrobového místa Správa hřbitova
žádost o zrušení TP Zrušení údaje o místě trvalého pobytu