Kaplička

Ministerstvo kultury ČR rozhodnutím ze dne 29.5.2008 prohlásilo kapli v Krásném Poli, ul. Družební (u hřbitova), k.ú. Krásné Pole, na parc.č. 2291/10, obec Ostrava, část obce Krásné Pole, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, za kulturní památku .

Charakteristika, popis:
Drobná zděná kaple téměř čtvercového půdorysu s půlkruhovým závěrem, velmi nízká (výška cca 250-300 cm), stojící při hlavní komunikaci procházející středem obce. Štítové průčelí je orientováno přibližně jihovýchodně. Omítka vápenná, nároží stavby zvýrazněna bosáží. Vchod nízký (výška cca 150 cm), s půlkruhovým záklenkem a s dvoukřídlými novodobými dveřmi z masivu, v horní polovině prosklenými. Ve štítu ve štuku provedené geometrické tvary - 3 čtverce a ve vrcholu trojúhelník. Sedlová střecha je kryta plechem, pod ním zbytky původní šindelové krytiny. Interiér plochostropý. Realizace z 19. století.

V neděli 1.11.2009 na svátek Všech svatých byla v Krásném Poli slavnostně požehnána kaplička u hřbitova. Slavnostní atmosféru krátkého obřadu umocnilo velice pěkné vystoupení kostelního sboru sv. Hedviky. Kaplička se stala kulturní památkou ČR a zároveň byla jako "nalezená věc" převedena do majetku Městského obvodu Krásné Pole, protože do té doby nebyl znám její majitel a ani po půlroční výzvě se nikdo k vlastnictví této nemovitosti nepřihlásil. Po převzetí vlastnických práv začal MOb připravovat rekonstrukci této památky a také záchranný archeologický průzkum. Od srpna 2009  začaly probíhat rekonstrukční práce - nejprve výkop pro izolaci a odvodnění, poté i celková oprava. Byla vyměněna střecha - původní lepenková byla nahrazena štípaným šindelem, opravena fasáda a proveden svrchní nátěr. Součástí prací byl i průzkum objektu - bylo odkryto celkem 70 vrstev nátěrů a provedena celková renovace štítu - tympanonu. Díky tomu bylo odkryto nejen datum stavby kapličky - rok 1851, ale i unikátní výzdoba středového kusu s nápisem IHS, s vloženým křížkem nad a srdíčkem pod písmenem H. Netradiční je i ztvárnění Božího oka a zajímavosti bylo i odkrytí děr po kulkách, které kapličku zasáhly pravděpodobně v průběhu osvobozovacích bojů za 2. světové války. Novinkou ve výzdobě byla kromě šindelové střechy i úprava dlažby. Dosavadní nevhodná betonová zámková dlažba byla nahrazena velice zdařilou dlabou z říčních oblázků.

Dozorem nad stavbou a v některých případech i vykonavatelem stavebních úprav byl pan Dalibor Halátek, občan Krásného Pole a zaměstnancec Národního památkového ústavu, pracoviště Ostrava. Jemu i celé rodině Halátkových, kteří se na stavbě podíleli, patří veliké poděkování. Dalším občanem, který se na rekonstrukci podílel, především na opravách dřevěných částí, jako střechy a dveří, a jemuž také upřímně děkujeme, byl pan Jiří Hurník. Za dlouholetou péči o kapličku a také za spolupráci při její výzdobě po opravě děkujeme paní Vlastě Válkové a rodině Válkových. Na přípravě požezhnání a výzdobě kapličky se rovněž podíleli manželé Hrazděrovi a paní Koutková, která provedla opravu sošek. Také jim patří dík. 

Kaplička ponese jméno "Všech svatých" a letos jsme založili tradici, kdy na svátek Všech svatých  v den Památky zesnulých bude v kapličce vystavován seznam všech zesnulých, pohřbených na hřbitově v Krásném Poli za uplynulý rok.