Elektronická podatelna

je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Úřad městského obvodu
Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Úřad městského obvodu Krásné Pole.                 

A. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole
Úřední hodiny
 pondělí                            08:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
 
 středa                              08:00 - 11:30 12:30 - 17:00 hodin
 

B. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@krasnepole.ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

C. Identifikátor datové schránky

 • xhnbuww

D. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

E1. Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • *.wav (Waveform Audio Format)
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro      elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

E2. Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

 • *.PDF (Portable Document Format)
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • *.xml (Extensible Markup Language Document)
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • *.odt (Open Document Text)
 • *.ods (Open Document Spreadsheet)
 • *.odp (Open Document Presentation)
 • *.txt/csv (prostý text)
 • *.rtf (Rich Text Format)
 • *.doc/docx (MS Word Document)
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • *.gif (Graphics Interchange Format)
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • *.mpeg4 (Moving Picture Experts Group Phase 4)

F. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo Jméno/Název(CN ) Platnost od Platnost do
   Lea Škopková
22575100 Jana Vavrečková

 21. 05. 2021

10. 06. 2022

G1. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí statutárního města Ostrava. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf
 • Datová zpráva
Vzor datové zprávy:
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
 
Vaše podání ve věci „Test podatelny ÚMOb“ bylo doručeno 04.04.2022 v 09:36:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem KPOL/0974/22.
 
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
e-podatelna
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Krásné Pole
ul. Družební 576
725 26 Ostrava - Krásné Pole 
tel.: +420 599 426 108

G2. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu č. E2 bude automaticky generována tato zpráva:

 

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

 

Vaše datová zpráva ve věci „testovací e-mail automatické zamítnutí (předmět e-mailu)“, kterou jste 05.04.2022 06:11:20 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny zamítnuta a vyřazena ze zpracování.

 

Důvod (y) zamítnutí:  

 

Nepovolený formát

Vaše zpráva obsahovala jednu nebo více příloh ve formátu, který není na seznamu akceptovatelných příloh. Jedná se o přílohu(y) typu zakazana_priloha.xps.

Pro automatické zpracování jsou akceptovatelné přílohy typu txt,htm,html,rtf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,jpeg,xml,gif,tif,tiff,isdoc,fo,odt,ods,odp,ppt,pptx,jfif,pdf,zfo,csv,isdocx,png,mpeg4. Seznam akceptovatelných příloh je uveden na webových stránkách organizace.

 

 

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna

 

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Krásné Pole

ul. Družební 576

725 26 Ostrava - Krásné Pole

tel. : 599 426 108

e-mail: posta@krasnepole.ostrava.cz

web: www.krasnepole.ostrava.cz

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu txt,htm,html,rtf,doc,docx,xls,xlsx,jpg,jpeg,xml,gif,tif,tiff,isdoc,fo,odt,ods,odp,ppt,pptx,jfif,pdf,zfo,csv,isdocx,png,mpeg4 s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

H. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

I. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

J. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@krasnepole.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 426 108

K. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.
Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:
 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

L. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.