Projekt INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020

10 let partnerství - další rozvoj spolupráce obcí Krásné Pole a Zawada

logo_INTERREG V-A

Název mikroprojektu:
10 let partnerství - další rozvoj spolupráce obcí Krásné Pole a Zawada

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001141

Projekt je zaměřen na další prohloubení spolupráce mezi dvěma partnery - Krásné Pole a Zawada. Jeho cílem je připomenutí již realizovaných společných partnerských aktivit v rámci ukončených projektů, shrnutí celé předchozí desetileté spolupráce a především vytvoření dalších nových aktivit s cílem zapojit  do nich novou generaci dětí základních škol, nových členů SDH Krásné Pole a OSP Zawada i ostatních spolků, aby již dosažené partnerství i spolupráce obou partnerů pokračovala i v příštích letech. Projekt je zároveň oslavou desetileté spolupráce a přátelství Krásného Pole a Zawady.

Cílem tohoto projektu je prohloubení přátelských vztahů  formou účasti na společných kulturních, společenských i vzdělávacích akcích. Oživení jazykových znalostí získaných v předchozích projektech obou partnerů.

Cílem kulturní části projektu je uvědomění si toho, co nás spojuje a uvědomění si faktu, že naše odlišnost a různost nás nerozdělují, ale obohacují. Oslava i další rozvoj dlouhodobé spolupráce i přátelství mezi oběma partnery.

Projekt umožní zpevnit úzké vazby mezi oběma obcemi, dojde k dalšímu vzájemnému  vyměňování zkušeností, představení tradic a zvyků Krásného Pole a Zawady. SDH Krásné Pole a OSP Zawada se budou účastnit na cvičeních i slavnostních akcích konaných na obou stranách hranice, budou si vzájemně vyměňovat  odborné zkušenosti získané v průběhu  jednotlivých cvičení a soutěží. Česko-polské kulturní vystoupení dětí konané v Krásném Poli a Zawadě by mělo dokázat, že je možné připravit společný kulturní program. Podzimní akce umožní vzájemně si  představit rukodělnou tvorbu dětí i dospělých občanů a předvést jejich kreativitu. V průběhu této akce proběhne i  slavnostní shrnutí výsledků uskutečněných akcí a naplánování další spolupráce pro příští léta.

Udržitelnost projektu bude zajištěna pokračováním spolupráce vytvořené v rámci projektu. Obě strany se budou i nadále setkávat na akcích organizovaných jak základními školami, tak také SDH a OSP i ostatními spolky nejméně jednou v roce, a to na obou stranách hranice. Bude založena webová stránka, kde bude možno získat informace i fotodokumentaci o jednotlivých akcích, kdy každý partner bude vkládat informace o akcích pořádaných na jeho straně hranice, včetně aktivit které budou probíhat i po skončení projektu, a to po celou dobu udržitelnosti  projektu.

 

Harmonogram jednotlivých aktivit

1. Škola bezpečné jízdy v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě

     Termín: 22.9.2017

2. Večer slezských tradic v Zawadě

    Termín 18.11.2017

3. Adventní setkání v Krásném Poli

    Termín 1.12.2017

4. Večer s koledou a oplatkem v Zawadě

    Termín 16.12.2017

22.9.2017

Škola bezpečné jízdy v Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava

Tuto aktivitu pořádal český partner v Centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě a byla určena pro členy OSP Zawada a SDH Krásné Pole a také pro žáky základních škol obou partnerů.

Členové obou sborů dobrovolných hasičů se sešli v 9:00 hodin v Centru bezpečné jízdy, kde jim byly podány informace o průběhu školení i praktického nácviku, určeného právě pro ně. Žáci ZŠ Zawada přijeli v 9:00 hodin do ZŠ v Krásném Poli, kterou si prohlédli a poté odjeli také do Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě, kde po jejich příjezdu proběhlo slavnostní uvítání a pak současně probíhalo jak odborné školení hasičů, tak také vzdělávací program pro žáky ZŠ obou partnerů. Děti také zažily exkurzi celého objektu Centra bezpečné jízdy Libros a mohly tak vidět mnoho kusů zajímavých vozidel i jiné techniky. Hasiči si ověřili své teoretické znalosti a také prověřili při praktické výuce své schopnosti řídit vozidlo ve ztížených podmínkách. Cílem jejich výuky bylo procvičit jejich řidičské dovednosti tak, aby se vždy co nejbezpečněji dostali na místo zásahu při výkonu jejich povinností spojených s požárem nebo jinou nebezpečnou událostí.

18.11.2017

Večer slezských tradic

Tuto aktivitu organizoval polský partner a konala se v základní škole v Zawadě. V 16:00 hodin přivítala ředitelka základní školy v Zawadě pozvané hosty a seznámila je s programem tohoto odpoledne, které neslo název "Večer slezských tradic", poté proběhla prezentace desetileté spolupráce mezi oběma partnery a své vzpomínky přednesla jak ředitelka základní školy v Zawadě paní Božena Pluta za polského partnera, tak také starosta MOb Krásné Pole Ing. Tomáš Výtisk za českého partnera. V 16:45 h střídavě vystupovaly děti ze souboru Zawaďanki a děti z folklorního souboru Krasničenek, a to za doprovodu cimbálové muziky Grunt. Dále se uskutečnilo česko-polské divadelní představení, které si nacvičily děti za základní školy v Zawadě a také děti za základní školy v Krásném Poli. Představily divadelní hru o svatbě Doubravky české s polským Měškem. V závěru kulturního programu zazpíval soubor Zawaďanki - dospělí. Od 18:00 hodin probíhalo společné posezení se zpěvem a "slezským holdem", kdy si všichni mohli nabídnout něco dobrého z bohaté nabídky slezských jídel. Během tohoto posezení vznikla velmi příjemná atmosféra při hudbě cimbálové muziky Grunt, ke které se přidaly také Zawaďanki a došlo k milému spojení českých a polských folklorních písní. V závěru akce si její účastníci prohlédli muzejní expozice, které jsou umístěny v budově základní školy v Zawadě.

1.12.2017

Adventní setkání

Dne 1.12.2017 pořádal český partner v rámci projektu akci s názvem „Adventní setkání“, která proběhla v Krásném Poli. Ve 13:30h přijely děti polského partnera ze vzdělávacího pobytu ve Světě techniky v Ostravě a prohlédly si vánoční výstavu v Domě zahrádkářů v Krásném Poli. Ve 14:30 h po příjezdu ostatních polských účastníků této akce do Krásného Pole, začalo v obřadní síni radnice (z důvodů technických problémů v ZŠ, kde kulturní pořad  měl původně proběhnout) dvojjazyčné kulturní vystoupení žáků základních škol obou partnerů. Nejdříve se představil Pěvecký sbor při ZŠ Krásné Pole, poté vystoupil soubor Zawaďanki a folklorní soubor Krasničanek. Děti zpívaly, hrály na Orfovy nástroje a tančily. Po jejich hezkém vystoupení obohatily kulturní program také Zawaďanki old a cimbálová muzika Grunt. Do 17:00 h pak probíhalo slavnostní posezení s občerstvením. Po 17té hodině se všichni přítomni přesunuli do Domu zahrádkářů v Krásném Poli, kde si prohlédli vánoční výstavu, na které byly vystaveny rovněž výrobky rodičů s dětmi z polské Zawady a okusili tradiční koláče. V 18:00 se zúčastnili v kostele svaté Hedviky v Krásném Poli česko-polské mše svaté a vystoupení Sboru svaté Hedviky.

Nad rámec tohoto projektového dne se všichni zúčastnili slavnostního rozsvěcení vánočního stromu před budovou radnice.

Tato akce byla určena jak pro žáky ZŠ obou partnerů, tak také pro seniory, členy Českého zahrádkářského svazu, představitele samospráv a farností obou partnerů i zástupce dobrovolných hasičů, což bylo naplněno.