Rada MOb Krásné Pole

Složení členů Rady městského obvodu Krásné Pole

Rada městského obvodu má 5 členů. Tvoří ji starosta, místostarosta a 3 členové rady zvolení zastupitelstvem městského obvodu. Rada se ze své činnosti zodpovídá zastupitelstvu městského obvodu. Do její působnosti patří zejména zabezpečování hospodaření městského obvodu podle schváleného rozpočtu, plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím nebo organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem městského obvodu, zřizování komisí a řízení jejich činností, rozhodování o organizační struktuře úřadu městského obvodu, uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Schůze rady městského obvodu se konají pravidelně podle schválených termínů schůzí rady městského obvodu. Rada městského obvodu jedná podle jednacího řádu rady městského obvodu. Jednání rady městského obvodu jsou neveřejná.

 

Ing. Tomáš Výtisk

starosta

KDU - ČSL
Zdeňka Klásková místostarostka SNK - Mešnice
Nikolas Mumulos člen rady ČSSD
Bc. Věra Pražáková členka rady KDU - ČSL
Martin Prokeš člen rady ODS