Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  Od 1.1.2022 vykonává činnost pověřence pro ochranu osobních údajů pro statutární město Ostrava (včetně MOb a dalších subjektů) společnost

  Moore Advisory CZ s.r.o.

  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená Jednatelem Ing. Radovanem Haukem.

  Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. 734 647 701, mail. gdpr@moore-czech.cz

  Kontakt na správce osobních údajů:

  ID datové schránky: xhnbuww                           e-mail: posta@krasnepole.ostrava.cz  

  adresa: Statutární město Ostrava- městský obvod Krásné Pole, Družební 576, 725 26  Ostrava-Krásné Pole  

  Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů u Úřadu městského obvodu Krásné Pole: 

  Ing. Hana Radková, tajemnice ÚMOb Krásné Pole, tel. č.: +420 599 426 105,                        

  Zástupce odpovědné osoby:

  Lea Škopková, referent úseku vnitřních věcí ÚMOb Krásné Pole, tel.č.: +420 599 426 108                        

   

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Správní řízení

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování   písemností

  Účastníci řízení, dotčené   správní orgány

   

  Příjmové a výdajové pokladní   doklady

  Plátci a příjemci platby v   hotovosti

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trval. pobytu

  Plátci, pro spis

   

  Příjem a evidence dokumentů

  Odesílatel dokumentu

  Titul, jméno a příjmení,   adresa odesílatele

  Nejsou

   

  Zakládání a evidence smluv   uzavřených ÚMOb Krásné Pole vedená v písemné a v elektronické   podobě

  Fyzické osoby v postavení   účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, adresa pro doručování   písemností

  Orgány městského obvodu

   

  Darovací smlouva, smlouva o   dotaci

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození (popř. rodné číslo), adresa trval. pobytu, adresa pro   doručování písemností

  Orgány městského obvodu

   

  Zakládání úřední korespondence jiné povahy (žádosti dle zákona   č. 106/1999 Sb., aj.) 

  Fyzické a právnické osoby v postavení korespondentů

  Titul, jméno, příjmení, sídlo podnikání, adresa pro doručování   písemností, u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Orgány městského obvodu, pro vnitřní potřebu

   

  Poskytování informací podle   zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších   předpisů

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní   adresa žadatele

  Orgány městského obvodu

   

  Vyjádření k prodejům a   pronájmům pozemků

  Fyzické a právnické osoby v   postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení,   adresa trval. pobytu, popř. adresa pro doručování písemností; U jiných   subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo   přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

  Zaměstnanci odboru a úřadu,   orgány městského obvodu

   

  Vyřizování a kontrola smluv

  Fyzické a právnické osoby v   postavení účastníků smluv uzavřených s městským obvodem

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trval. pobytu, popř. adresa pro   doručování písemností; U jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a   identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a   příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zaměstnanci odboru, orgány   městského obvodu a města

   

   

  Veřejné zakázky

  Veřejné zakázky

  Jméno, příjmení, rodné   číslo, datum narození, místo trvalého pobytu; U jiných subjektů obchodní   firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno,   popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zástupce mandátních   společností, zaměstnanci odboru a úřadu, orgány městského obvodu

   

  Veřejné zakázky

  Zhotovitelé a uchazeči

  Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo   trvalého pobytu; u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo   a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě   jména a příjmení osob, které jsou jejich statutárními zástupci

  Zástupce mandátních společností, zaměstnanci úřadu, orgány   městského obvodu

   

  Získání nabídek uchazečů k   veřejným zakázkám a kompletní dokumentace VZ 

  Fyzické a právnické osoby   v postavení  zájemce o VZ

  Titul, jméno, příjmení,   sídlo podnikání, adresa pro doručování písemností,  u jiných subjektů   obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,   a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich statutárními   zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Nájemní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno   a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa   pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo   a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a příjmení   osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Smlouva o výpůjčce

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno   a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa   pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo   a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména a   příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Smlouva o zřízení věcného   břemene -služebnost

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Smlouva o poskytnutí práva   provést stavbu

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno   a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa   pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo   a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Kupní smlouva

  Žadatel

  Fyzická osoba: titul, jméno   a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trval. bydliště, popř. adresa   pro doručování písemností; Právnická osoba: obchodní firma nebo název, sídlo   a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a   příjmení osob, které jsou jejich zástupci

  Orgány městského obvodu

   

  Smlouva o dílo

  Zhotovitel

  Titul, jméno a příjmení,   místo podnikání, adresa pro doručování písemností, identifikační číslo; U   jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo, pokud   bylo přiděleno, titul, jméno, popř. jména a příjmení jejich statutárních   zástupců, telefon, e-mail

  Orgány městského obvodu

   

  Personální evidence   zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní spisy)

  Zaměstnanci, uvolnění   členové zastupitelstva

  Osobní údaje související s   personální evidencí zaměstnanců - titul, jméno a příjmení, datum a místo   narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví,   rodinný stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z   Rejstříku trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení

  Zaměstnanci

   

  Zajištění platové agendy a   všech náležitostí s ní spojených

  Zaměstnanci, členové   zastupitelstva, členové výborů zastupitelstva a komisí rady městského obvodu,   členové volebních komisí, osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích   mimo pracovní poměr

  Osobní údaje vztahující se   ke zpracování platů - titul, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresa   trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný stav,   zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, plat, odměna z dohod o pracích   mimo pracovní poměr

  Zaměstnavatel, OSSZ,   zdravotní pojišťovny, FÚ, úřad práce

   

  Realizace výběrových řízení   na obsazení volných pracovních míst v rámci úřadu městského obvodu dle zákona   o úřednících územních samosprávných celků

  Uchazeči o zaměstnání   přihlášeni do výběrového řízení

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo   občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě   cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku   trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační   osvědčení

  Zaměstnavatel

   

  Smlouvy a objednávky   uzavřené s městským obvodem

  Smluvní strany

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození (popř. rodné číslo), adresa trvalého pobytu, případně adresa   pro doručování

  Orgány městského obvodu

   

  Volby - projednání a   registrace kandidátních listin a úkony spojené s volebním procesem

  Kandidáti, zmocněnec

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, adresa trvalého pobytu, (ne)členství v politické straně   (hnutí), povolání

  Politické strany a hnutí,   nezávislí kandidáti a veřejnost, Český statistický úřad

   

  Vydávání voličských průkazů

  Žadatelé o voličský průkaz

  Adresní a identifikační   údaje

  Úřad městského obvodu

   

   

  Volební seznamy

  Voliči s trvalým   pobytem na území městského obvodu

  Adresní a identifikační   údaje

  Úřad městského obvodu, ohlašovny,   okrskové volební komise

   

  Vidimace a legalizace

  Žadatel

  Jméno a příjmení, datum a   místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti

  Ministerstvo vnitra, orgány   činné v trestním řízení

   

  Evidence chovatelů psů

  Chovatel psa

  Jméno, příjmení, datum   narození, trvalý pobyt

  Zaměstnanci oddělení   životního prostředí

   

  Vyjádření

  Žadatel

  Jméno, příjmení, datum   narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

   

  Zaměstnanci oddělení stavebního   úřadu, žadatel, projektant a dotčené orgány

   

  Evidence a tvorba protokolů z kontrolních prohlídek   staveb

  Stavebník, vlastník stavby

   

  Jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro   doručování

  Zaměstnanci oddělení stavebního úřadu, vlastník stavby,   stavebník,

  projektant, zhotovitel, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí,   stavební

  dozor, dotčené orgány, koordinátor bezpečnosti a ochrany   zdraví při práci  

   

  Czech POINT   - ověřené výstupy   - datové schránky   - konverze dokumentů   - základní registry   - ostatní podání (registr živnostenského podání,

  registr účastníků provozu   modulu autogramů ISOH)

  Žadatelé

  Adresní a identifikační   údaje dle předtisku žádosti

  Úřad městského obvodu,   Ministerstvo vnitra ČR, Rejstřík trestů, subjekty veřejné správy nebo jiné   osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

   

  Přihlašování k trvalému   pobytu a úkony související s vedením evidence obyvatel (ohlašovna   pobytu) podle zákona č. 133/2000 Sb.

  Účastníci řízení

  Adresní a identifikační   údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb.

  Úřad městského obvodu,   Ministerstvo vnitra ČR, účastníci řízení, subjekty veřejné správy nebo jiné   osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

   

  Poskytování údajů z   informačního systému evidence obyvatel a manuálních evidencí

  státní občané ČR, osoby,   které pozbyly státní občanství ČR, cizinci, kteří jsou matkou, otcem,   popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo   dítětem občana

  Osobní údaje v rozsahu   stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb.

  Úřad městského obvodu,   Ministerstvo vnitra ČR, notáři, subjekt údajů, subjekty veřejné správy nebo   jiné osoby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy

   

  Zajišťování agendy vymáhání   pohledávek  

   Dlužníci

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození,  adresa trval. bydliště, popř. adresa pro doručování   písemností u jiných subjektů obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační   číslo, pokud bylo přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které   jsou jejich statutárními zástupci

  Orgány městského obvodu,   účastníci řízení, dotčené správní orgány

   

  Daňové řízení – řízení o   místních poplatcích

  Účastníci řízení

  Jméno, příjmení, datum   narození, adresa trvalého pobytu popř. adresa pro doručování, výše přeplatku   či nedoplatku

  Účastníci řízení

   

  Oběh účetních dokladů –   realizace požadavků

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování   písemností, název organizace, sídlo organizace, IČ, DIČ, jméno statutárního   zástupce

  Nejsou

   

  Personální evidence   zaměstnanců zařazených do úřadu městského obvodu (osobní   spisy) 

   

  Zaměstnanci, uvolnění   členové zastupitelstva

   Osobní údaje související s personální evidencí   zaměstnanců – titul, jméno a příjmení, datum a místo narození,   adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, rodné číslo, pohlaví, rodinný   stav, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení, výpis evidence z Rejstříku   trestů, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení

   Zaměstnanci

   

  Vstupní, preventivní,   periodické a výstupní lékařské   prohlídky zaměstnanců zařazených   do úřadu městského obvodu 

   

   Zaměstnanci

  Titul, jméno a příjmení,   datum a místo narození,   adresa trvalého pobytu, zdravotní   pojišťovna

  Smluvní lékař – zařízení   závodní preventivní péče

   

  Zábor veřejného prostranství

  Žadatel

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa   pro doručování písemností; u jiných subjektů název   obchodní firmy, sídlo a identifikační číslo, jméno a příjmení   odpovědné osoby 

  Zaměstnanci a úřadu, orgány   městského obvodu

   

  Zvláštní užívání komunikací

  Účastníci řízení

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa   pro doručování písemností; u jiných subjektů název obchodní   firmy, sídlo, identifikační číslo

  Zaměstnanci úřadu, orgány   městského obvodu

   

  Likvidace autovraků

  Zaměstnanec z úřední   povinnosti

  Titul, jméno a příjmení,   datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, popř. adresa   pro doručování písemností; u jiných subjektů obchodní firmu   nebo název, sídlo a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,   a jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou jejich   statutárními zástupci

  Zaměstnanci, orgány   městského obvodu a Policie ČR, likvidační firma

   

  Řízení ve věci ustanovení   zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

  Příjemce důchodu, další   osoby, o kterých to stanoví zákon

  Jméno, příjmení, adresa,   rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje

  Účastníci správního řízení

   

  Zajištění komplexní sociální   práce

  Osoby nacházející se   v nepříznivé sociální situaci

  Jméno, příjmení, adresa,   rodné číslo, místo trvalého pobytu, příp. další údaje

  Vyjmenované osoby

   

  Jmenování členů školských   rad základních škol zřizovaných městským obvodem

   Členové školských rad

  Titul, jméno a příjmení,   funkce

  Orgány městského obvodu

   

  Evidence elektronických   podpisů

  Zaměstnanci úřadu městského   obvodu

  Titul, jméno a příjmení,   zaměstnanci

   Pro vnitřní potřebu

   

  Konání místního   referenda 

  Členové přípravného   výboru 

  Jméno a příjmení, datum   narození, adresa trvalého pobytu 

  Orgány městského obvodu

   

  Shromažďování obyvatel 

  Svolavatel, zástupce   svolavatele

  Jméno a příjmení, adresa   trvalého pobytu 

  Nejsou 

   

  Vedení centrální evidence   stížností, vyřizování stížností dle ust. § 16 odst. 2 písm. g) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,   a dle "Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností   a peticí", ve znění pozdějších změn a doplňků

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní   adresa podavatele stížnosti, případně jiné osobní údaje, pokud je podavatelé   uvedou

  Orgány městského obvodu

   

  Vedení centrální evidence   petic, vyřizování petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu   petičním, ve znění pozdějších   předpisů, a dle "Pravidel pro přijímání, projednávání   a vyřizování petic", ve znění pozdějších změn   a doplňků 

  Fyzická osoba

  Jméno, příjmení a kontaktní   adresa podavatele petic, petičního výboru, popřípadě osob uvedených pod   peticí nebo na podpisovém archu, případně jiné osobní údaje, pokud   je petenti uvedou

  Orgány městského obvodu

   

 2. 1. Název

  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
  Úřad městského obvodu Krásné Pole
  Družební 576
  725 26 Ostrava - Krásné Pole

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Městský obvod Krásné Pole zřízen na základě zmocnění v zákoně ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 4.9.1990


 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení

  ÚŘEDNÍ HODINY:
  PONDĚLÍ a STŘEDA : 8.00-11.30 a 12.30 -  17.00
  podatelna : PO a ST :  8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
                       ÚT a ČT :  8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00
  Fax: 599 426 109
  elektronická podatelna : posta@krasnepole.ostrava.cz 
  ID datové schránky : xhnbuww
  oficiální web : www.krasnepole.ostrava.cz

   
  Podatelna a sekretariát : 599 426 102
  starosta : 599 426 104
  tajemnice : 599 426 105
  stavební úřad : 599 426 103
  účetní : 599 426 106
  sociální a ohlašovna (trvalý pobyt): 599 426 101
  ref. majetku  a rozhlas : 599 426 107

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.

  okresní pobočka Ostrava - Poruba

  Příjmový účet č. 19-1646664329/0800

  Fakturační údaje :
  ODBĚRATEL (zákazník):
  Statutární město Ostrava
  Prokešovo náměstí 1803/8
  729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

  IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

  PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
  městský obvod Krásné Pole
  Družební 576
  725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

  plátce DPH

 9. 9. Žádosti o informace

  Poskytnou jednotlivé úseky ÚMOb Krásné Pole.

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Krásné Pole
  • elektronická podatelna posta@krasnepole.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Krásné Pole (ústní žádost)
 11. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  Odvolání učiněné písemně lze podat:

  • poštou na adresu: ÚMOb Krásné Pole, Družební 576, Ostrava - Krásné Pole 
  • osobně na podatelně úřadu
 12. 12. Formuláře

  Formuláře naleznete v sekci:

  Úřad - jednotlivé úseky 

  Občan - formuláře

 13. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. 14. Předpisy

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb.
  , s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb.
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb.
  , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka
  Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 94
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města:
  Statut města Ostravy
  Vyhlášky statutárního města Ostravy
  Nařízení statutárního města Ostravy

   

 15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  2020

  informace č. 1/2020
  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2020

  žádost

  odpověď

  informace č. 3/2020

  žádost
  odpověď

  informace č. 4/2020

  žádost

  odpověď

  příloha č. 1 rozh_112_95_vyst. 
  příloha č. 2 rozh_106_96_vyst.

  2021

  informace č. 1/2021

  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2021

  žádost
  odpověď

   informace č. 3/2021

  žádost
  odpověď

  informace č. 4/2021

  žádost
  odpověď

  2022

  informace č. 1/2022

  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2022

  žádost
  odpověď

  informace č. 3/2022

  žádost

  odpověď

  informace č. 4/2022

  žádost
  odpověď

  informace č. 5/2022

  žádost
  odpověď

  2023

  informace č. 1/2023

  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2023

  žádost
  odpověď, usneseni, zápis

  informace č. 3/2023

  žádost

  odpověď

  přílohy: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.

  informace č. 4/2023

  žádost

  odpověď

  přílohy: žádost o povolení kácení dřevin

               rozhodnutí

  informace č. 5/2023

  žádost

  odpověď

  informace č. 6/2023

  žádost

  odpověď

  informace č. 7/2023

  žádost
  odpověď

  informace č. 8/2023
  žádost

  odpověď

  přílohy: PD, výpis z usnesení, žádost o vyjádření k PD

 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 2018 - OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

  Licenční smlouva 2019