Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Čtvrtek 01.03.2012 10:37 by krpole01

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
  Úřad městského obvodu Krásné Pole
  Družební 576
  725 26 Ostrava - Krásné Pole

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Městský obvod Krásné Pole zřízen na základě zmocnění v zákoně ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ze dne 4.9.1990


 4. 3. Organizační struktura

  -

 5. 4. Kontaktní spojení

  ÚŘEDNÍ HODINY:
  PONDĚLÍ a STŘEDA : 8.00-11.30 a 12.30 -  17.00
  podatelna : PO a ST :  8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
                       ÚT a ČT :  8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.00
  Fax: 599 426 109
  elektronická podatelna : posta@krasnepole.ostrava.cz 
  ID datové schránky : xhnbuww
  oficiální web : www.krasnepole.ostrava.cz

   
  Podatelna a sekretariát : 599 426 102
  starosta : 599 426 104
  tajemnice : 599 426 105
  stavební úřad : 599 426 103
  účetní : 599 426 106
  sociální a ohlašovna (trvalý pobyt): 599 426 101
  ref. majetku  a rozhlas : 599 426 107

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.

  okresní pobočka Ostrava - Poruba

  Příjmový účet č. 19-1646664329/0800

  Fakturační údaje :
  ODBĚRATEL (zákazník):
  Statutární město Ostrava
  Prokešovo náměstí 1803/8
  729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

  IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

  PŘÍJEMCE (zasílací adresa):
  městský obvod Krásné Pole
  Družební 576
  725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. 6. IČ obce

  00845451

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

  plátce DPH

 9. 8. Dokumenty

  ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU:

  schválený rozpočet 2010

  schválený rozpočet 2011

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012:

  příjmy 2012, výdaje 2012, rozpočtový výhled 2013 - 2015

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013:

  příjmy a výdaje 2013, rozpočtový výhled 2014 - 2016, položkový rozpočet 2013

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014:

  příjmy a výdaje 2014, rozpočtový výhled 2015 - 2017, položkový rozpočet 2014

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015:

  příjmy a výdaje 2015, rozpočtový výhled 2016 - 2018, položkový rozpočet 2015

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016
  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017

  Schválená rozpočtová opatření 2017

  SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA LÉTA 2019 - 2021


  ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ:

  výsledek hospodaření za rok 2011

  výsledek hospodaření za rok 2012

  výsledek hospodaření za rok 2013

  výsledek hospodaření za rok 2014:


  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015:

   

  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016:

 10. 9. Žádosti o informace

  Poskytnou jednotlivé úseky ÚMOb Krásné Pole.

 11. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Krásné Pole
  • elektronická podatelna posta@krasnepole.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Krásné Pole (ústní žádost)
 12. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

  Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  Odvolání učiněné písemně lze podat:

  • poštou na adresu: ÚMOb Krásné Pole, Družební 576, Ostrava - Krásné Pole 
  • osobně na podatelně úřadu
 13. 12. Formuláře

  -

 14. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  -

 15. 14. Předpisy

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 200/1990 Sb. , s úč. 1.7.1990, částka 35
  Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 344/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 72
  Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 357/1992 Sb. , s úč. 1.1.1993, částka 73
  Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 40/1993 Sb. , s úč. 1. 1. 1993, částka č. 12
  Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb.
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 101/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 32
  Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 227/2000 Sb. , s úč. 1.10.2000 částka 68
  Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 238/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka
  Zákon o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 213/2006 Sb.

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 86/2002 Sb. , s úč. 1.6.2002, částka 38
  Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.,

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška č. 496/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 171
  Zákon o elektronických podatelnách

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění zákona č. 413/2005

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

  Zákon č. 137/2006 Sb. , s úč. 1.7.2006, částka 47
  Zákon o veřejných zakázkách

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 94
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města:
  Statut města Ostravy
  Vyhlášky statutárního města Ostravy
  Nařízení statutárního města Ostravy

   

 16. 15. Úhrady za poskytování informací

  -

 17. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  2014
  informace - žádost a odpověď č. 1/2014
  informace - žádost a odpověď č. 2/2014

  2015
  informace č.1/2015:
  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2015:
  žádost
  odpověď, příloha

  informace č. 3/2015:
  žádost
  odpověď

  2016
  informace č. 1/2016
  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2016
  žádost
  odpověď

  2017
  informace č. 1/2017
  žádost
  odpověď

  informace č. 2/2017
  žádost
  odpověď

  informace č. 3/2017
  žádost
  odpověď

  informace č. 4/2017
  žádost
  odpověď

   

   

 18. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  -

 19. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  -

 20. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

   

 21. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  -

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava - Krásné Pole


Úřední hodiny »