Žádost o povolení kácení dřevin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin

 2. Základní informace k životní situaci

  Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Místně příslušným orgánem vydávající povolení ke kácení dřevin rostoucích na území městského obvodu Krásné Pole  je Úřad městského obvodu Krásné Pole.

  Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba v těchto případech:

  a) ke kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví žadatele a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (stromy do obvodu kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2).

  b) ke kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a důvodů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

  c) ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je ogánu ochrany přírody do 15 dnů od kácení.

  Příslušným orgánem ochrany přírody podle odrážky b) a c) je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci, či nájemce nebo jiný oprávněný žadatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat:

  a) jméno, datum narození a adresu žadatele

  b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemků a dřevinám rostoucím mimo les

  c) specifikaci dřevin, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu

  d) udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí

  e) zdůvodnění žádosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti na ÚMOb Krásné Pole.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Jana VavrečkováI. patro, referent majetkujvavreckova@krasnepole.ostrava.cz
  Jana Vavrečková
  majetek, CzechPoint
  +420599426107
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  snímek pozemkové (katastrální) mapy se zákresem dřeviny
  souhlas vlastníka pozemku (v případě, že žádá nájemce či jiný uživatel pozemku, včetně nájemní smlouvy)
  výpis z obchodního rejstříku

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Účast na místě samém, zpřístupnění pozemku, na němž dřevina roste.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna posta@krasnepole.ostrava.cz případě, že žadatel má zaručený elektronický podpis.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les uloží orgán ochrany přírody pokutu až do výše 20.000 Kč, v případě, že jedná o skupinu dřevin rostoucích mimo les až do výše 100.000 Kč.

   

  Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les uloží orgán ochrany přírody pokuru až do výše 1.000.000 Kč

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.01.2014

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno