Poplatek ze psů

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy č. 16/2023 o místním poplatků ze psů. Poplatek lze zaplatit v hotovosti v kanceláři Ing. Pavlíny Hruzíkové(finanční úsek), II. patro nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku č. 19-1646664329/0800, variabilní symbol ve tvaru 1341xxxx (x=číslo popisné).

Správcem místního poplatku ze psů je Úřad městského obvodu Krásné Pole. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku na základě OZV č. 16/2023 https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/16-2023

pesPředmět poplatku a poplatník

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu trvalý pobyt nebo sídlo.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku nebo ho lze stáhnout viz níže.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Evidenční známky

Správce poplatku vydá po zaplacení místního poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Ztrátu nebo odcizení  známky je nutno nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů - správce poplatku vydá novou známku.

Odhlášení

Odhlášení se provádí ústní nebo písemnou formou u správce poplatku a to do 15 dnů ode dne zániku poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej, změna trvalého pobytu apod.). Při odhlášení se odevzdává evidenční známka pro psa.

Sazba poplatku

Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

a) Za psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a) 300,- Kč
c) Za psa chovaného v bytovém domě 200,- Kč
d) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c) 300,- Kč
e) Za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti 1.500,- Kč
f) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e) 2.250,- Kč
g)

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního (65+), vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu, bez ohledu na to, kde je pes chován

200,- Kč
h) Za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. g) 300,- Kč

   i)       Osoba na úřadě                                                                                                                                      500,- Kč

   j)       Za druhého psa uvedeného pod písm. i)                                                                                         1.000,- KčV případě držení psa po dobu kratší než jeden rok nebo při změně trvalého pobytu nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3 příslušného kalendářního roku.
Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku č.účtu: 
 19-1646664329/0800 - variabilní symbol ve tvaru 1341xxxx (x=číslo popisné)

Osvobození od poplatku

Od poplatku je osvobozen poplatník, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sankce

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Přiznání k místnímu poplatku