Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Správa hřbitova

Poslední změna: Pátek 28.04.2017 09:59
Správcem hřbitova v Krásném Poli je Úřad městského obvodu Krásné Pole, ul. Družební 576, Ostrava - Krásné Pole

SMUTEČNÍ OBŘADY :

V případě zajištění smutečních obřadů se obracejte na správcovou hřbitova p. Miluši Válkovou, tel.č. : 721 513 162.
Smuteční síň se nachází na hřbitově ulice Družební u čp. 114/140.

Provozní doba hřbitova je pro veřejnost zpřístupněna v období :

od 1. října -  do 31. března7,00 - 17,00 hodin
   od 1. dubna - do 30. září                7,00 - 19,00 hodin

 hřbitov 1
V ostatních záležitostech týkající se hřbitova se obracejte na p. Leu Škopkovou ( referent vnitřních věcí a správy pohřebiště, I. patro, podatelna) :

1. Pronájem hrobových míst

Na základě písemné žádosti o pronájem hrobového místa, která bude předložena Radě městského obvodu Krásné Pole ke schválení bude s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu 10-ti let. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem se hradí při sepsání nájemní smlouvy na celou dobu trvání nájmu, tj. 10 let.
žádost o pronájem hrobového místa
hřbitov 2
Rozměry a cena hrobového místa :

jednohrob     1,20 x 2,60 = 3,12 m21.310,- Kč
dvojhrob

                      2,30 x 2,60 = 5,98 m2

       1.600,- Kč
urnové místo                       1,00 x 1,00 = 1,00 m2        1.100,- Kč

2. Přepis na nového nájemce

a) v případě dosavadního nájemce hrobového místa na základě jeho písemného souhlasu s ověřeným podpisem anebo podepsaného před referentkou správy hřbitova nájemce podá žádost o souhlas se změnou účasntíka smlouvy která bude předložena Radě MOb Krásné Pole ke schválení
žádost o souhlas se změnou účastníka smlouvy

b) v případě úmrtí nájemce hrobového místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé - oprávněného dědice až po ukončeném dědickém řízení

 

3. Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště obsahuje zejména :

a) jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,

b) místo a datum jejich narození a úmrtí,

c) rodné číslo,

d) datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků včetně určení hrobového místa a hloubky  pohřbění a další dle ustanovení § 21 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 

NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA :

 • je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa viz čl. VII Řádu veřejného pohřebiště
 • oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21   zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předisů

  Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí Řádem veřejného pohřebiště Městského obvodu Krásné Pole.


  VÝKOP HROBŮ, UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ  A JEJICH EXHUMACE

  Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa a po vystavení souhlasu s pohřbením (vydá ÚMOb - referent správy pohřebiště) zajistí výkop hrobů pro uložení rakví pan Jan BAJGER, tel.č.: 731 729 290  v souladu s Příkazní smlouvou ze dne 23.1.2003, dle ust.  § 22 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších změn a v souladu s Řádem veřejného pohřebiště. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí.

  Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která na základě hydrogeologického průzkumu č.j: 970577 z roku 1997 a stanoviska krajského hygienika č.j.: 219/6829/2002 ze dne 1.8.2002 je pro pohřebiště Krásné Pole určena minimálně 10 let.

   

  Kontakt

  Kontaktní centrum

  844 121 314


  Spojovatelka

  599 444 444


  Úřad městského obvodu Krásné Pole
  Družební 576
  725 26 Ostrava - Krásné Pole


  Úřední hodiny »