Správa hřbitova

Správcem hřbitova v Krásném Poli je Úřad městského obvodu Krásné Pole, ul. Družební 576, Ostrava - Krásné Pole

SMUTEČNÍ OBŘADY :

V případě zajištění smutečních obřadů se obracejte na správcovou hřbitova p. Miluši Válkovou, tel.č. : 721 513 162.
Smuteční síň se nachází na hřbitově ulice Družební u čp. 114/140.

Provozní doba hřbitova je pro veřejnost zpřístupněna v období :

        od 1. října -  do 31. března               7,00 - 17,00 hodin
od 1. dubna - do 30. září

               7,00 - 20,00 hodin

 

památka zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle               7,00 - 20,00 hodinhřbitov 1
V ostatních záležitostech týkající se hřbitova se obracejte na p. Leu Škopkovou ( referent vnitřních věcí a správy pohřebiště, I. patro, podatelna) :

1. Pronájem hrobových míst

Na základě písemné žádosti o pronájem hrobového místa, která bude předložena Radě městského obvodu Krásné Pole ke schválení bude s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu 10-ti let. Nájemné a cena služeb spojených s nájmem se hradí při sepsání nájemní smlouvy na celou dobu trvání nájmu, tj. 10 let.

žádost o pronájem hrobového místa

hřbitov 2
Rozměry a cena hrobového místa :

jednohrob                      1,20 x 2,60 = 3,12 m2      1.310,- Kč
dvojhrob

                      2,30 x 2,60 = 5,98 m2

       1.600,- Kč
urnové místo                       1,00 x 1,00 = 1,00 m2        1.100,- Kč

2. Přepis na nového nájemce

a) v případě dosavadního nájemce hrobového místa na základě jeho písemného souhlasu s ověřeným podpisem anebo podepsaného před referentkou správy hřbitova nájemce podá žádost o souhlas se změnou účasntíka smlouvy která bude předložena Radě MOb Krásné Pole ke schválení
žádost o souhlas se změnou účastníka smlouvy

b) v případě úmrtí nájemce hrobového místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé - oprávněného dědice až po ukončeném dědickém řízení

 

3. Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště obsahuje zejména :

a) jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,

b) místo a datum jejich narození a úmrtí,

c) rodné číslo,

d) datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků včetně určení hrobového místa a hloubky  pohřbění a další dle ustanovení § 21 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

 

NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA :

  • je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa viz čl. VII Řádu veřejného pohřebiště
  • oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21   zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předisů

    Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí Řádem veřejného pohřebiště.


    VÝKOP HROBŮ, UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ  A JEJICH EXHUMACE

    Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa a po vystavení souhlasu s pohřbením (vydá ÚMOb - referent správy pohřebiště) zajistí výkop hrobů pro uložení rakví pan Jan BAJGER, tel.č.: 731 729 290  v souladu s Příkazní smlouvou ze dne 23.1.2003, dle ust.  § 22 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších změn a v souladu s Řádem veřejného pohřebiště. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí.

    Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která na základě hydrogeologického průzkumu č.j: 970577 z roku 1997 a stanoviska krajského hygienika č.j.: 219/6829/2002 ze dne 1.8.2002 je pro pohřebiště Krásné Pole určena minimálně 10 let.