Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v AISEO a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Obyvatel starší 15 let,
  • zákonný zástupce za obyvatele mladšího 15 let,
  • opatrovník za  občana,  jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

   Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra obyvateli staršímu 18 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z agendového informačního systému evidence obyvatel poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu,
  • adresu místa trvalého pobytu.

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O poskytnutí údajů z AISEO lze požádat:

  a) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu, a to u:

  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • krajského úřadu,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností,

  b) nebo osobně na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností,
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT), v tomto případě musí obyvatel provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu, pokud má bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

  c) nebo v listinné podobě s podpisem úředně ověřeným na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Podáním žádosti na kterékoliv ohlašovně, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě, Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.
  Ve správním obvodu statutárního města Ostrava: 
   - na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava
   - na ohlašovně úřadů městských obvodů:  
  Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice
  - na ohlašovně obecních úřadů:
  Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov
   

  Úřední hodiny úseku vnitřních věcí - ohlašovny Úřadu městského obvodu Krásné Pole:

  pondělí a středa:            8:00–11:30     12:30–17:00

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti,
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta,
  • rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, pokud svéprávnost občana byla omezena tak, že není způsobilý k jednání,
  • rozhodnutí soudu o oprávnění k zastupování občana členem domácnosti,
  • písemná zvláštní plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ lze získat u:

  • magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností,
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy,
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.

  Žádost o poskytnutí údajů z ISEO nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí osobních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou i započatou stránku výpisu. Správní poplatek lze uhradit osobně na přepážce ohlašovny, případně po získání údajů k platbě bezhotovostním převodem nebo  poštovní poukázkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno