Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Občan České republiky starší 18 let,
  • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 18 let,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky a zároveň zaplatil správní poplatek.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemně sdělit tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan písemně sdělí ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, že ukončuje trvalý pobyt na území ČR.

  Ve správním obvodu statutárního města Ostrava:

  • na ohlašovně úřadů městských obvodů:

  Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,

  • na ohlašovně obecních úřadů:

  Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  • Osobně na ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadě ČR,
  • písemně zaslat ohlašovně podle místa trvalého pobytu sdělení o ukončení trvalého pobytu, které však musí obsahovat úředně ověřený podpis občana,
  • formou datové zprávy, kterou občan podepíše uznávaným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

  Za ukončení trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

  U Úřadu městského obvodu Krásné Pole, úseku vnitřních věcí, oddělení ohlašovny v 1. poschodí v těchto úředních hodinách: 

  pondělí a středa: 8.00–11.30   12.30–17.00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Platný občanský průkaz nebo cestovní doklad

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za ukončení trvalého pobytu ve výši 100,- Kč.

  Stanovený poplatek je splatný před provedením úkonu.

  Správní poplatek lze uhradit v hotovosti v kanceláři ohlašovny č. v 1. poschodí Úřadu  městského obvodu Krásné Pole.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky a zároveň byl zaplacen správní poplatek.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Dnem ukončení trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

  Občan, který ukončil trvalý pobyt nemá povinnost mít občanský průkaz. Na žádost však lze občanovi vydat nový občanský průkaz bez trvalého pobytu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Sdělení o ukončení trvalého pobytu může být zasláno ohlašovně dle místa trvalého pobytu také formou datové zprávy, která musí být občanem podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek ukončí občanovi trvalý pobyt, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud nejsou splněny zákonem stanovené podmínky, včetně uhrazení správního poplatku, ohlašovna vyzve občana k odstranění nedostatků nebo úhradě správního poplatku. Pokud občan ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní nebo nebude uhrazen správní poplatek, ohlašovna rozhodne o tom, že ukončení trvalého pobytu nebude zaevidováno. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Po ukončení trvalého pobytu končí platnost občanského průkazu. Občan nemá povinnost mít občanský průkaz. Na žádost lze občanovi vydat nový občanský průkaz bez trvalého pobytu.
   
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno