Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci obyvatel"), ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

  b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení 

  c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v ust. § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  K podání návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je oprávněn:

  Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § ust. 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dle ustanovení ust. § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo k jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a občan tento objekt  nebo vymezenou část neužívá (obě podmínky musí být splněny současně), navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně, v jejímž územním obvodu má být trvalý pobyt zrušen.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává u příslušného obecního úřadu. Příslušnost obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu občana, jemuž se ruší trvalý pobyt.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  U Úřadu městského obvodu Krásné Pole, úseku vnitřních věcí, oddělení ohlašovny v 1. poschodí v těchto úředních hodinách: 

  pondělí a středa  8.00–11.30   12:30–17.00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K návrhu na zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že:

  • navrhovatel je oprávněn k podání návrhu, a to v případě, kdy navrhovatel je nájemcem bytu. Oprávněnost bytu doloží nájemní smlouvou včetně dodatků k nájemní smlouvě. Listinné dokumenty se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Pokud je navrhovatel vlastníkem domu nebo bytu, ohlašovna si toto vlastnictví  ověří v katastru nemovitostí sama prostřednictvím veřejného dálkového přístupu.
  • občanu, jemuž se navrhuje zrušení trvalého pobytu, zaniklo právo byt užívat (např. pravomocný rozsudek soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohoda bývalých manželů, převod členského podílu a nájmu bytu atd.)
  • občan, jemuž se navrhuje zrušení trvalého pobytu, dům, byt nebo jejich vymezenou část neužívá (např. protokol o exekučním vystěhování, návrh na provedení důkazu svědeckou výpovědí).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Možno využít tento NÁVRH

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel navrhovatel uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu (dle sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, část I., položka 2, písmeno d).

  Stanovený poplatek je splatný při podání návrhu nebo později, vždy však před provedením úkonu.

  Správní poplatek lze uhradit v hotovosti při podání návrhu v kanceláři ohlašovny v 1. poschodí nebo v pokladně zdejšího úřadu ve 2. poschodí.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud správní orgán nemůže vydat rozhodnutí bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se  prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. I tuto lhůtu  může nadřízený správní orgán podle potřeby prodloužit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Hlavní zásadou správního řízení je spolupráce účastníka řízení se správním orgánem.

  Navrhovatel

  • doplní neúplné podání ihned po výzvě správního orgánu
  • dostaví se k ústnímu jednání
  • přebírá písemnosti mu adresované do vlastních rukou
  • uvede pravdivě všechny skutečnosti potřebné k objasnění věci
  • doloží potřebné doklady a nic nezatají
  • navrhne důkazy, svědky.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané  uznávaným elektronickým podpisem a taktéž prostřednictvím datové schránky navrhovatele.

  Podání  učiněné  veřejnou  datovou sítí bez uznávaného elektronického podpisu je možné za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno, a to písemně nebo ústně do protokolu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je odvolání. Proti rozhodnutí vydanému Úřadem městského obvodu Krásné Pole se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho  doručení k  Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, prostřednictvím Úřadu městského obvodu Krásné Pole, úseku vnitřních věcí, Družební 576, 725 26 Ostrava - Krásné Pole.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetový portál Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Podle § 11 odst. 1 e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, skončí platnost občanského průkazu nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 

  Občan, jemuž byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu, je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů  po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (§ 14 odst. 1 d)  zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů).

  Postup podání žádosti o nový občanský průkaz naleznete zde:

  http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-evidence-obyvatel-a-obcanskych-prukazu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

   http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.06.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno