Vidimace a legalizace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace a legalizace

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

  Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

  Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):
  -  je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba;
  -  je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
  -  je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  -  jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
  -  jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  -  není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

  Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
  -  jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  -  je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo 
  -  jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text;
  -  je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. 
  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.
  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Lea Škopková599 426 108lea.skopkova@krasnepole.ostrava.cz
  Jana Vavrečková 599 426 107

  jana.vavreckova@krasnepole.ostrava.cz

  Bc. Eliška Dudová 599 426 101

  eliska.dudova@krasnepole.ostrava.cz

   

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný (§ 18 zákona o ověřování) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích (zák.č. 634/2004 Sb.)

  • vidimace každé stránky činí 30,- Kč.
  • legalizace každého podpisu  činí 50,- Kč.
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu dle zákona o věřování č. 21/2006 Sb.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  15.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno