Správa hřbitova

Hřbitov v Krásném Poli se nachází v blízkosti autobusové zastávky MHD č. 46  na ulici Družební.
Správcem hřbitova v Krásném Poli je Úřad městského obvodu Krásné Pole, ul. Družební 576, Ostrava - Krásné Pole

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Správa hřbitova

 2. Základní informace k životní situaci

  Hřbitov v Krásném Poli se nachází v blízkosti autobusové zastávky MHD č. 46  na ulici Družební.
  Správcem hřbitova v Krásném Poli je Úřad městského obvodu Krásné Pole, ul. Družební 576, Ostrava - Krásné Pole

  SMUTEČNÍ OBŘADY :

  V případě zajištění smutečních obřadů se obracejte na správcovou hřbitova p. Miluši Válkovou, tel.č. : 721 513 162.

  Provozní doba hřbitova je pro veřejnost zpřístupněna v období :

  od 1. října -  do 31. března

  7,00 - 17,00 hodin

  od 1. dubna - do 30. září

  7,00 - 19,00 hodin

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatel - nájemce osobně.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  1. Pronájem hrobových míst
  Na základě písemné žádosti o pronájem hrobového místa, která bude předložena Radě městského obvodu Krásné Pole ke schválení, bude s nájemcem uzavřena nájemní smlouva na dobu 10 let.


  2. Přepis na nového nájemce
  a) v případě dosavadního nájemce hrobového místa na základě jeho písemného souhlasu s ověřeným podpisem anebo podepsaného před referentkou správy hřbitova nájemce podá žádost o souhlas se změnou účastníka smlouvy, která bude předložena Radě MOb Krásné Pole ke schválení

  b) v případě úmrtí nájemce hrobového místa je nutno požádat o přepis nájemní smlouvy na pozůstalé - oprávněného dědice až po ukončeném dědickém řízení

   

  3. Vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště obsahuje zejména :

  a) jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,

  b) místo a datum jejich narození a úmrtí,

  c) číslo urny (uvedené na dokladu o zpopelnění), typ rakve

  d) datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků včetně určení hrobového místa a hloubky  pohřbení a další dle ustanovení § 21 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

   

  NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA :

  • je povinen provádět údržbu pronajatého hrobového místa viz čl. VII Řádu veřejného pohřebiště
  • oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebné pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21   zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí Řádem veřejného pohřebiště Městského obvodu Krásné Pole.


  VÝKOP HROBŮ, UKLÁDÁNÍ LIDSKÝCH POZŮSTATKŮ  A JEJICH EXHUMACE

  Na základě ústní žádosti nájemce hrobového místa a po vystavení souhlasu s pohřbením (vydá ÚMOb - referent odboru majetkového) zajistí výkop hrobů pro uložení rakví hrobník Zdeněk Bučko, tel.č.: 603 284 981, e-mail: zdenekbucko@email.cz, IČ 87584131, dle ust.  § 22 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších změn a v souladu s Řádem veřejného pohřebiště. V případě úmrtí nájemce o výkop hrobu žádají pozůstalí.


  Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která na základě hydrogeologického průzkumu č.j: 970577 z roku 1997 a stanoviska krajského hygienika č.j.: 219/6829/2002 ze dne 1.8.2002 je pro pohřebiště Krásné Pole určena minimálně 10 let.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Lea ŠkopkováII. patro599 426 108lea.skopkova@krasnepole.ostrava.cz
  Jana Vavrečková I. patro 599 426 107 jana.vavreckova@krasnepole.ostrava.cz
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  S účinností od 1. 1. 2024 rozhodla Rada MOb Krásné Pole navýšit cenu za nájem a služby spojené s nájmem pro hrobová místa následovně:

  cena za nájem  30,- Kč/1m2/rok

  cena za služby 200,- Kč/rok/nájemce

  Nájemné a cena služeb spojených s nájmem se hradí při sepsání nájemní smlouvy na celou dobu trvání nájmu, tj. 10 let.

  Rozměry a cena hrobového místa :

  urnové místo 1,00 x 1,00 = 1,00 m2 2. 300,- Kč
  jednohrob                1,20 x 2,60 = 3,12 m22. 900,- Kč
  dvojhrob

                  2,30 x 2,60 = 5,98 m2

  3. 800,- Kč
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Provozovatel pohřebiště se při své činnosti řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších změn

  v souladu s Řádem veřejného pohřebiště Městského obvodu Krásné Pole.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  31.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

SMUTEČNÍ OBŘADY :

V případě zajištění smutečních obřadů se obracejte na správcovou hřbitova p. Miluši Válkovou, tel.č. : 721 513 162.

Provozní doba hřbitova je pro veřejnost zpřístupněna v období :

od 1. října -  do 31. března

7,00 - 17,00 hodin

od 1. dubna - do 30. září

7,00 - 19,00 hodin