Vydání občanského průkazu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Dotazy k problematice občanských průkazů zodpoví a objednání k vyřízení občanského průkazu zajistí zaměstnanci Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy.

  V pracovní době: pondělí – pátek od 7.00 do 17.00 hodin na telefonním čísle 800 990 980.

  Prostřednictvím kontaktního centra můžete:

  - získat informace související s agendou občanských průkazů, včetně úředních hodin,

  - objednat se na konkrétní termín k vyřízení občanského průkazu, a to v celém rozsahu úředních hodin,

  - ověřit si, zda je již Váš občanský průkaz připraven k převzetí.

   

  Rovněž lze využít internetového portálu statutárního města Ostravy na adrese:    

  https://objednavky.ostrava.cz/eobs

  PRAVIDELNĚ AKUTALIZOVANÉ STRÁNKY https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

   

  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

  Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  Doba platnosti a typy občanských průkazů

  Občanské průkazy se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu:

  • se strojově čitelnými údaji

  se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - občanský průkaz vypadá vzhledově stejně jako občanský průkaz bez kontaktního elektronického čipu. Čip je umístěn na zadní straně občanského průkazu. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis.

  Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. typ Blesk) lze vydat:

  • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
  • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
  • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu nebo v souvislosti s výkonem volebního práva.

  Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, to neplatí v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství.

  Od 1. ledna 2006 lze k cestám do členských států Evropské unie používat občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, které jsou vydávány od 1. 7. 2000 - tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů (např. po změně trvalého pobytu nebo po změně rodinného stavu.)

  Výjimka !!! Občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v občanském průkaze mají vyznačenu dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, nenastane u nich změna, která se zapisuje do občanského průkazu a nechtějí k cestám do členských států EU používat občanský průkaz, nemusí měnit občanský průkaz za nový.

  UPOZORNĚNÍ: Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou !!!!!!

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O občanský průkaz žádá:

  • občan starší 15ti let.
  • za občana mladšího 15ti let žádá a vyhotovený občanský průkaz přebírá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15ti let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15ti let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
  • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
  • za občana staršího 15ti let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

   

  Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost!!!

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Dostavit se osobně k podání žádosti na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na kterýkoliv Úřad městské části Prahy 1 až 22

  Pokud má občan digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší než 1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři* prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. 

  • Přístup k formuláři najdete v sekci Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby: 

  • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti. Za pořízení fotografie se správní poplatek nehradí, 
  • pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra. Současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení, datum narození občana včetně údajů o obecním úřadě obce s rozšířenou působností, u které občan požádá o vydání občanského průkazu. Fotografie musí splňovat technické parametry stanovené ust. § 9 Vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 dní od jejího doručení do datové schránky Ministerstva vnitra, bude fotografie zlikvidována.

   

  Co je nutné předložit při podání žádosti 

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s nebo bez kontaktního elektronického čipu: 

  • doklady stanovené zákonem o občanských průkazech (viz sekce Doklady předkládané k vydání OP), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
  • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan stvrdí svým podpisem jejich správnost a úplnost.

   

  Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů: 

  • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
  • doklady stanovené zákonem o občanském průkazu (viz sekce Doklady předkládané k vydání OP), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
  • dvě shodné fotografie

   

  Fotografie musí mít tyto náležitosti:

  • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
  • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
  • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
  • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.    
  • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

    pracoviště Gorkého ul. 2, Ostrava (budova Projekty naproti Hotelovému domu Jindřich),    Na všech matričních úřadech lze požádat o vydání potvrzení o občanském průkazu, a to při ohlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení a odevzdání průkazu v zákonem stanovených případech.  Úřady městských obvodů pověřené vedením matrik :

   Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih,  Polanka nad Odrou, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Vítkovice.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro objednání k vyřízení občanského průkazu nebo pro zodpovězení dotazů k problematice vydávání občanských průkazů využijte Kontaktní centrum Magistrátu města Ostravy

  Pondělí – Pátek od 7.00 – 17.00

  (mimo pracovní dobu Kontaktního centra lze využít automatických hlasových služeb)

  Prostřednictvím Kontaktního centra můžete: 

  • objednat se na konkrétní termín k vyřízení občanského průkazu,
  • zjistit vytíženost jednotlivých přepážkových pracovišť,
  • ověřit si, zda je Váš občanský průkaz připraven k převzetí.

  Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost. Upozorňujeme, že v případě společné návštěvy úřadu, např. manželů nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem.

  Pracoviště odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy na ul. Gorkého 2, Ostrava. 

  Úřední hodiny:

  PO, ST7.3017.30 hodin
  ÚT, ČT 7.30 16.00 hodin
  7.30 12.00 hodin

  Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

  kontaktní osoby:

  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení, aholmanova@ostrava.cz

   

   

   

  800 990 980 106 / Gorkého 2 ul.

  Ing. Vladislav Milota
  specialista - metodik, vmilota@ostrava.cz

   

  800 990 980

  211A / Gorkého 2 ul.
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  K vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15ti let je třeba předložit:

  • rodný list občana mladšího 15ti let,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

  K vydání prvního občanského průkazu pro občana staršího 15ti let je třeba předložit:

  • rodný list žadatele,
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

   

  K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

  • rodný list žadatele; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz (platný cestovní pas nebo Osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku)
  • doklad o rodinném stavu,
  • doklad o získání vysokoškolského titulu (pokud si jej občan přeje zapsat do občanského průkazu).

   

  Občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

  K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

  K vydání občanského průkazu při skončení platnosti se předkládá:

  • platný občanský průkaz,
  • pokud je již občanský průkaz neplatný, je nutné předložit dosavadní občanský průkaz a další doklad – např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz, zbrojní průkaz,      případně rodný list.

  Doporučujeme s sebou vždy vzít rodný list, doklad o rodinném stavu – oddací list, rozsudek o rozvodu manželství s  doložkou nabytí právní mocí, úmrtní list, vysokoškolské diplomy pro zapsání titulů a vědeckých hodností. Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu budou údaje uvedené v předložených dokladech zkontrolovány s údaji vedenými v registru obyvatel a v agendových informačních systémech.

   

  Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen:

  • prokázat svou totožnost a předložit Potvrzení o občanském průkazu.

  Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (cestovní pas nebo řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.). V případě, že občan takovýto doklad nevlastní, je nutné totožnost prokázat jiným hodnověrným způsobem, např. svědeckou výpovědí. 

  Další potřebné doklady

  Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program nebo Ministerstvo školství). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí, v tomto případě je nutné předložit i úředně ověřený překlad dokladu do jazyka českého, jestliže je to potřebné podle zvláštního právního předpisu. (zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

  Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu.

  Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno - střed (zvláštní matrika). (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se zpracovává elektronicky, občan nevypisuje žádost.

  Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů lze podat pouze na originálním tiskopisu, který je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň lze získat formulář na magistrátech těchto měst a v hlavním městě Praze na úřadech městských částí.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou. Správní poplatek se nehradí, pokud je občanský průkaz vydáván po ohlášení změny trvalého pobytu a při změně rodinného stavu. Bezplatné je i vydání občanského průkazu při dovršení 15ti let věku občana nebo z důvodu uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP. 

   

  Úkon

   

  Poplatek

  Vydání občanského průkazu se strojově   čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se   vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu)

  500 Kč

  Vydání občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké   hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před   uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu

  200 Kč

  Vydání občanského   průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc

  100 Kč

  Vydání občanského   průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce

  100 Kč

  Vydání občanského   průkazu občanu mladšímu 15ti let

  50 Kč

  Vydání občanského   průkazu občanu staršímu 15ti let, který nemá trvalý pobyt na území České   republiky

  100 Kč

  Vydání občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený,   odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy

  100 Kč

  Převzetí občanského   průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou   působností, který občan uvedl v žádosti

  100 Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů ode dne podání žádosti,
  • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon      č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška  č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky  č.  76/2014  Sb.,
  • vyhláška č. 386/2015 Sb., o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu,
  • směrnice Ministerstva vnitra č. 5 č.j. MV-108001-48/SC-2011 ze dne 13. prosince 2011, ve znění směrnice Ministerstva vnitra č. 1, č.j. MV-1802-28/SC-2016 ze dne 7. března 2016
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokutu do 10 000 Kč lze uložit za přestupek pokud fyzická osoba:

  • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
  • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech stanovených zákonem,
  • ani po opakované výzvě nepřevezme občanský průkaz,
  • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
  • poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
  • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
  • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
  • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
  • požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
  • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
  • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 15 let,
  • neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu.

   

  Pokutu do 15 000 Kč lze uložit za přestupek pokud fyzická osoba:

  • poruší povinnost mít občanský průkaz,
  • prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil.

   

  Pokutu do 100 000 Kč lze uložit za přestupek pokud fyzická osoba:

  • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu,
  • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno