Uzavírka pozemní komunikace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavírka pozemní komunikace

 2. Základní informace k životní situaci

  Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice, dále např. uzavření komunikace s výhradou linek veřejné hromadné dopravy), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení uzavírky a nařízení objížďky. Pokud důvodem uzavírky jsou stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na příslušný silniční správní úřad.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, která má být uzavřena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava) a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na území městského obvodu Krásné Pole pověřený obecní úřad (Úřad městského obvodu Krásné Pole, odbor majetkový a stavební úřad). Jestliže se uzavírka týká územních obvodů více silničních správních úřadů, rozhoduje o žádosti ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky (ostatní silniční správní úřady jsou v tomto případě ve správním řízení dotčeným správním úřadem)

  p. Kateřina Ormandy a p. Martina Vincourková, tel.č.: 599 426 103

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích),
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přiloží podnikající fyzické osoby),
  • souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Vzor formuláře žádosti o povolení uzavírky a nařízení objížďky zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Silniční správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Silniční správní úřad žádost projedná s:

  • vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena,
  • vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka,
  • obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
  • pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem dráhy,

  Dotčeným orgánem je:

  • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.
  • týká-li se uzavírka územního obvodu více silničních správních úřadů, přísluší rozhodování silničnímu správnímu úřadu, v jehož územním obvodu je nejdelší část uzavírky; ostatní silniční správní úřady jsou dotčenými správními úřady, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.

  K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí  o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Připojení komunikace na jinou pozemní komunikaci (zřízení křižovatky).
  Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).
  Návrh na změnu dopravního značení.
  Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.02.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno