Úsek sociální a ohlašovna

Řeší:

Sociální úsek zabezpečuje působnost státní správy na úseku sociální péče, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí. Spolupracuje se sociální komisí MOb Krásné Pole.
Sociálně právní ochranu dětí pro městský obvod Krásné Pole zajišťuje SMO - Úřad městského obvodu Poruba, Generála Sochora 6013/2, 708 00 Ostrava - Poruba www.moporuba.cz

Svou činností je zaměřen zejména na řešení okruhu problémů u osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a v péči o staré a zdravotně znevýhodněné občany. Samostatná péče je pak věnována ochraně práv dítěte.

 

Na úseku sociálních služeb sociální úsek poskytuje sociální péči občanům městského obvodu zejména v činnostech:

  •  provádění základní sociální poradenské a konzultační činnosti
  •  výkon agendy péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci a poskytování sociální pomoci v přímém styku s uvedenými
  • zajištění sociálně – právního poradenství
  • pomoc při zajišťování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – jde zejména o seznámení občanů se službami, které jsou poskytovány jinými organizacemi, jako je pečovatelská služba, odlehčovací služba nebo služba osobní asistence (jde o služby pobytové, ambulantní nebo terénní).

Sociální úsek dále zajišťuje poradenskou činnost v oblasti péče o seniory a o občany se zdravotním postižením, kdy je občanům poskytováno sociální poradenství a navrhováno řešení sociální  situace s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti. V případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Sociální pracovník na úseku státní správy v určených situacích provádí sociální šetření a ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění nebo dávky sociální péče.

Socialní úsek pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (např. azylové domy, odborné sociální poradenství, prevence kriminality a protidrogové prevence), poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),

Dále poskytuje pomoc občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, popřípadě jsou ohroženi sociálním vyloučením (ztráta zaměstnání, ztráta nebo snížení příjmu, ztráta bydlení, závislost na návykových látkách, nemoci apod.)

Sociální úsek provádí depistáž osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, aby je informoval o možnostech řešení jejich situace a dále s nimi pracoval.  Cílové skupiny jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené rizikovým způsobem života, osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí.

Kurátor pro mládež se zabývá trestnou činností nezletilých a mladistvých včetně prevencí těchto jevů a je pracováno s výchovně problémovými dětmi.

Kurátor pro dospělé zajišťuje odbornou pomoc formou sociálního poradenství a terénní sociální práce, včetně depistáže, zejména občanům propuštěných z výkonu vazby, z výkonu trest odnětí svobody, dále občanům proti nimž je vedeno trestní řízení, závislých na alkoholu a jiných toxikomániích, žijícím nedůstojným způsobem života, propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy po dosažení zletilosti.