Vydání cestovního pasu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání cestovního pasu

 2. Základní informace k životní situaci

  DOTAZY  K  PROBLEMATICE  CESTOVNÍCH  DOKLADŮ  ZODPOVÍ  A OBJEDNÁVKU  K OSOBNÍ  NÁVŠTĚVĚ  PŘÍJMOU  PRACOVNÍCI  CALL CENTRA

  ve všední dny od 7.00 do 17 hodin na telefonním čísle  800 990 980.

  PROSTŘEDNICTVÍM CALL CENTRA MŮŽETE:  

  • získat informace související s agendou cestovních dokladů včetně úředních hodin
  • objednat se na určitý termín k osobní návštěvě (v celém rozsahu úředních hodin)
  • zjistit, zda je již Váš e-pas připraven k převzetí
   
  Cestovat do zahraničí lze pouze s platným cestovním dokladem (cestovní pas, cestovní průkaz,  diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy). Cestovní doklad může mít občan České republiky již od narození. Cestovní  pasy se  vydávají s územní platností do všech států světa.     
                       

  Cestovní  pas se  strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat  s biometrickými  údaji  (dále jen "e - pas") vydává kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností s územní platností do všech států světa. Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Pokud u občana není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení rukou, vydá se cestovní pas, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. Při pořizování otisků prstů je nutné dbát na to, aby prsty nebyly mokré, mastné, zašpiněné nebo popsané, např. propisovací tužkou, barvou nebo fixem.

  Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydává pouze zastupitelský úřad v zahraničí  s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

  Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu, slouží pro malý příhraniční styk.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatel je občan starší 18ti let

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • platný občanský průkaz 
  • neplatný cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • správní poplatek 600,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán do 30 dnů (poplatek se hradí při podání žádosti)
  • správní poplatek 4000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán do 6 pracovních dnů (poplatek se hradí při podání žádosti)

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

  Žadatel je občan starší 15ti let a mladší 18ti let

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list  
  • neplatný cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu (v případě osobní účasti zákonného zástupce provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti  nebo žadatel předloží úředně ověřený souhlas) 
  • správní poplatek 600,-Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán do 30 dnů (poplatek se hradí při podání žádosti)
  • správní poplatek 4000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán do 6 pracovních dnů (poplatek se hradí při podání žádosti) 

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

  Žadatel je občan 0 - 15 let

  Zákonný zástupce (oprávněná osoba) předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • neplatný cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)
  • správní poplatek 100,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán do 30 dnů (poplatek se hradí při podání žádosti)
  • správní poplatek 2000,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán  do 6 pracovních dnů (poplatek se hradí při podání žádosti)
  • soudem určená oprávněná osoba nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a ověřený souhlas zákonného zástupce

  U podání žádosti je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů.

  Osoby oprávněné k podání žádosti o e-pas se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu.

             

  Prokazování údajů při podání žádosti

  K žádosti o vydání cestovního pasu ČR je třeba předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.). Tyto údaje je možné prokázat například platným cestovním pasem ČR, občanským průkazem ČR. Občané, kteří nejsou držiteli výše uvedených dokladů, předkládají jiné doklady, např. rodný list, oddací list, doklad o státním občanství.

  Pokud je dokladem o jménu popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou. Bližší informace naleznete zde:  http://www.stred.brno.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti                         

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  Orgán příslušný k vydání e-pasu vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a biometrické údaje pořídí jestliže:

  • byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žádosti
  • není důvod pro odepření vydání cestovního pasu dle zákona o cestovních dokladech.

                    

  Převzetí e - pasu

  Cestovní pas musí osobně převzít:

  • občan starší 15 let,
  • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, (ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí),
  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
  • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná - li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy,
  • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a zmocněnce (vzor plné moci k převzetí CD)

   

  K převzetí je vždy nutné předložit doklady prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (např. platným cestovním pasem nebo platným řidičským průkazem).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Při podání žádosti je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu .

  Žádost o vydání cestovního pasu v České republice podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V zahraničí lze žádost o cestovní pas podat prostřednictvím zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Občan si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, a to u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v zahraničí si občan může zvolit za místo převzetí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu. 

  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání občanského průkazu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich (1, 2, 8, 9, 11, 14, 18)

  Úřední hodiny:

  pondělí 

  7.30 - 17.30 hodin

  úterý

  7.30 - 16.00 hodin

  středa

  7.30 - 17.30 hodin

  čtvrtek

  7.30 - 16.00 hodin

  pátek

  7.30 - 12.00 hodin

   

   

   

      

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  K podání žádosti o vydání cestovního pasu je nutné předložit doklady stanovené zákonem o cestovních dokladech, viz část  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání e-pasu se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.   Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanovi, který svým podpisem stvrdí její správnost a úplnost.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou na platebním terminálu.     

                                                                                                                Úkon

   

   

   

   

   

  Poplatek

  Vydání e-pasu pro   občana mladšího 15 let

  100 Kč

  Vydání e-pasu pro   občana staršího 15 let

  600 Kč

  Vydání e-pasu ve   zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let

  2 000 Kč

  Vydání e-pasu ve   zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů pro občana staršího 15 let

  4 000 Kč

  Převzetí cestovního   pasu u jiného úřadu, než byla podána

  žádost (příklad podání v Ostravě, převzetí v Praze)

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je - li žádost o vydání cestovního pasu podána u diplomatické mise ČR nebo u konzulárního úřadu ČR (zastupitelský úřad) s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, je cestovní pas vydán ve lhůtě 120 dní. 

  Žádá – li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. 

  Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit!!!

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Prokázání státního občanství

  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství ČR Osvědčením o státním občanství, které nesmí být starší jednoho roku. 

  Osvědčení o státním občanství vydá občanům, kteří nikdy neměli trvalý pobyt na území ČR, Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. 

  Bližší informace naleznete zde

  Osvědčení o státním občanství občanům, kteří měli poslední trvalý pobyt v Ostravě, vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení státního občanství a matrik, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Bližší informace naleznete zde.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno