Výstavba

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Výstavba

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměru na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. Upravuje  ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření, vydání rozhodnutí, povolení, souhlasu může být v souladu se stavebním zákonem právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále "správní řád").

  Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu podání došlo.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Příslušnost úřadů, podmínky žádostí, zpracování dokumentace stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a další související předpisy:

  - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

  - vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,

  - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

  - vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění,

  - vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,

  - vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,

  - vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v platném znění,

  - zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění,

  - zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

  Úřad městského obvodu vykonává přenesenou působnost, která je stanovena OZV č. 14/2013 - Statutem města Ostravy, v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  U věcně či místně příslušného stavebního úřadu.

  Úřad městského obvodu vykonává přenesenou působnost, která je stanovena OZV č. 14/2013 - Statutem města Ostravy, v platném znění.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Podáním žádosti včetně připojení příloh na podatelně Úřadu městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Odbor majetkový a stavební úřad, Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava, 2. poschodí.

  Úřední hodiny: pondělí a středa             8:00–11:300     12:30–17:00

  Korespondenční adresa:

  Odbor majetkový a stavební úřad, Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26 Ostrava. 

  stavební úřad

  p. Kateřina Ormandy a p.Martina Vincourková

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádost včetně předepsaných příloh.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Podle § 196 stavebního zákona ohlášení, žádosti, návrhy a další podání, pro která prováděcí předpis (vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu) určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích.

  U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona se provede kolaudační řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a podle prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.

   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

   Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

   Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

   Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

   Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

   Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání společného povolení

   Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Oznámení záměru

   Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Ohlášení stavby

   Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o stavební povolení

   Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

   Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  -         zrušena -

   Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

   Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Žádost o povolení předčasného užívání stavby

   Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Oznámení změny v užívání stavby

   Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Ohlášení odstranění

   Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.:

  Společné oznámení záměru

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní a jiné poplatky uplatněné pro vydání předmětných povolení podle stavebního zákona jsou vymezeny podle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je možno uhradit převodem na účet nebo je možno platbu provést hotově na stavebním úřadě nebo v pokladně úřadu Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Krásné Pole.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád).

  Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jímž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ - připočítává se doba až 30 dnů (60 dnů od zahájení řízení). Ve zvlášť složitých případech, zejména v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníci řízení jsou vymezeni podle ustanovení stavebního zákona (183/2006 Sb.) a správního řádu (500/2004 Sb.).

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Případné další činnosti, které budou po žadateli požadovány, budou upřesněny konkrétním pracovníkem stavebního úřadu pro danou stavbu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí může účastník podat odvolání. Odvolání proti rozhodnutí se podává k odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním adresovaným ÚMOb Krásné Pole.

  Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje (uvést číslo rozhodnutí, datum, číslo jednací, spisovou značku), v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

  Postup odvolání se řídí podle § 81-93 správního řádu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Skutkové podstaty přestupků jsou vymezeny v ustanoveních § 178 - § 181 stavebního zákona. Skutkové podstaty přestupků jsou členěny podle toho, která fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba (stavebník, vlastník stavby, vlastník zařízení, vlastník technické infrastruktury, autorizovaný inspektor, stavbyvedoucí, fyzická osoba vykonávající stavební dozor, stavební podnikatel) se může vymezeného protiprávního jednání dopustit.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo pro místní rozvoj

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno